Algemene gebruiksvoorwaarden

 
Gelieve de Algemene Gebruiksvoorwaarden van DeleCars (verder: ‘Gebruiksvoorwaarden’) zorgvuldig te lezen vooraleer gebruik te maken van deze Website. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze Website.
 

§ 1 Algemene bepalingen

 1. DeleCars, BE 0695.421.308, geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen in België, handelsregister nr. 0695.421.308 (verder: ‘DeleCars’) werkt onder de website DeleCars.be (hierna louter vermeld als ‘Website‘). De Website maakt het gebruikers van de Website (verder: ‘Gebruikers‘) mogelijk om tweedehands voertuigen aan te kopen. De aankoop van tweedehands voertuigen via de Website wordt gereguleerd door de “Algemene voorwaarden verkoop” van DeleCars.
 2. Indien de Gebruiker zich toegang verschaft tot de Website wordt hij of zij geacht akkoord te zijn gegaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.
 3. De eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker die gebaseerd zijn op onderhavige Gebruiksvoorwaarden, ermee strijdig zijn of deze aanvullen, zullen niet van toepassing zijn, zelfs indien DeleCars uitdrukkelijk ter kennis werd gebracht van zulke bepalingen door de Gebruiker.
 4. DeleCars behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

§ 2 Verplichtingen van de Gebruiker

 1. De Gebruiker verzekert dat alle inhoud die hij op de Website publiceert rechtmatig is en de rechten van derden niet schendt. De Gebruiker zal geen informatie publiceren op de Website die gewelddadig, pornografisch, racistisch, schadelijk voor minderjarigen, crimineel, illegaal en/of van die aard of inhoud is dat de wet wordt geschonden. De gebruiker is verantwoordelijk dat alle gepubliceerde bestanden vrij zijn van virussen en geen beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken.
 2. De Gebruiker zal geen informatie van DeleCars blokkeren, overschrijven of aanpassen, en zal de dienstverlening van DeleCars op geen enkele wijze schade, in het bijzonder indien dit zou kunnen leiden tot overmatige belasting van de website.
 3. De Gebruiker zal DeleCars vrijwaren voor alle aanspraken/vorderingen van derden jegens DeleCars, wegens schending van hun rechten, naar aanleiding van het gebruik van de Website door de Gebruiker. De Gebruiker draagt in dat opzicht o.m. alle kosten voor de nuttige en noodzakelijke juridische verdediging van DeleCars, inclusief alle juridische (advocaten)kosten en erelonen, evenals de gerechtskosten.

 

§ 3 Auteursrechten, andere intellectuele-eigendomsrechten, en het recht van gebruik

Alle intellectuele-eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, teksten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software, en andere materialen op deze website zijn eigendom van DeleCars, en/of van aan haar gelieerde bedrijven, of zijn minstens opgenomen met de toestemming van de betreffende eigenaar. Gebruik van de website geeft de Gebruiker geen recht om deze informatie en inhoud op ongeoorloofde wijze verder te gebruiken. Het wijzigen, verwerken, kopiëren, en gebruiken door de Gebruiker of een derde van de informatie en de inhoud van deze Website is niet toegelaten, tenzij DeleCars of een andere persoon die het intellectueel eigendomsrecht bezit, hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.
 

§ 4 Sancties

 1. DeleCars kan verschillende maatregelen nemen indien er een duidelijke aanwijzing is dat een Gebruiker het toepasselijke recht, de rechten van derden, deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene verkoopsvoorwaarden van DeleCars schendt.
 2. Zulke maatregelen omvatten acties zoals het waarschuwen van de Gebruiker, als het tijdelijk en blijvend blokkeren van Gebruikers.DeleCars kan onder meer alle inhoud van de Website verwijderen.

 

§ 5 Garanties

 1. Vanwege de aard van het internet is het mogelijk dat de Website tijdelijk onbereikbaar zal zijn. De toegang tot de Website kan voor de Gebruiker af en toe onderbroken of beperkt worden, teneinde onderhoud of nieuwe faciliteiten mogelijk te maken. DeleCars streeft ernaar om de toegankelijkheid en functionaliteit van de Website te verzekeren, of om de frequentie en duur van de tijdelijke onderbrekingen of storingen te beperken, binnen de technische mogelijkheden. Niettegenstaande garandeert DeleCars dus niet dat de Website altijd toegankelijk zal, zonder foutmeldingen, restricties en onderbrekingen.
 2. DeleCars garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is.

 

§ 6 Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit DeleCars alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die zou zijn ontstaan door het gebruik van de website.
 
 

§ 7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens in de zin van Algemene Gegevens Verordening is DeleCars, Damstraat 248, 9180 Moerbeke-Waes, België.

Klanten voelen zich vrij om zich tot de functionaris voor gegevensbescherming van DeleCars te wenden voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming. Ze doen dit door het zenden van een e-mail naar info@DeleCars.be.

Verdere details betreffende het gebruik van gegevens en de rechten die hieruit voortvloeien, kunnen gevonden worden in de bepalingen betreffende gegevensbescherming op https://DeleCars.be/privacy-policy

 

§ 8 Eindbepalingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website worden enkel beheerst door het Belgisch recht.
 2. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.